Funkcjonowanie Placówki 27.03 – 09.04.2021

Szanowne Rodzice!

W  związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozporządzenie MEN z  26.03.2020)

Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców organizuje opiekę dla dzieci:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Nabór 2021

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2021/2022. Nabór do przedszkoli publicznych w Opolu będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej: 

www.nabor.pcss.pl/opole

https://nabor.pcss.pl/opole/przedszkole/dokumenty

Troszcząc się o zdrowie Państwa i społeczności przedszkolnej, prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych do przedszkola w opisanej skrzynce, znajdującej się w  przedsionku przedszkola.

W przypadku, gdy przebywają Państwo na kwarantannie czy izolacji, prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrektorem Przedszkola w celu omówienia sposobu i formy dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.

Na czas kwarantanny

Szanowni Państwo, 

w czasie ograniczenia funkcjonowania naszej placówki związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, zadania wynikające z podstawy programowej realizowane będą na odległość z wykorzystaniem propozycji zadań udostępnianych Państwu przez nauczycielki wszystkich grup. Apelujemy o zwrócenie uwagi na niewygórowane obciążenie dziecka zadaniami w danym dniu (dla dzieci 3-4 letnich, działania edukacyjne powinny trwać 15 – 30 minut ,dla dzieci 5-6 letnich 30-45 minut). Przypominamy również o bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i innych urządzeń elektronicznych (telefon, tv, tablet) oraz zostawienie im czasu na zabawę i własną kreatywność. 

Wszystkich zachęcamy do korzystania z przesyłanych przez nauczycielki  linków do edukacyjnych portali internetowych z propozycjami zabaw wielozmysłowych zamieszczanych na przedszkolnym Facebboku 

  1. zadania dla dzieci 5-6 letnich na poszczególne dni tygodnia.uzyskacie Państwo korzystając z e-mail przedszkole30opole@wp.pl 
  2. zadania dla dzieci 3-4-letnich na poszczególne dni tygodnia. uzyskacie Państwo korzystając z e-mail biedronki543@wp.pl
  3. porady logopedyczne logopeda.opole@op.pl
  4. rodzice dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną i rewalidacją znajdą wsparcie wspomagamo@wp.pl

Dwujęzyczna Opolszczyzna

Miło mi jest poinformować , że przedszkole realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, który zostanie osiągnięty w okresie od 24.06.2019-23.06.2021 poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 1911 dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców oraz  nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskie.

Wszystkie informacje dotyczące projektu na stronie http://do.rzpwe.opolskie.pl/

UWAGA !!! Zmiany w opłatach za przedszkole

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Opole oraz rodziców (opiekunów prawnych) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) oraz Uchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
3. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.00 do 12.00
4. Przedszkole ewidencjonuje pobyt dziecka w przedszkolu na liście obecności w dzienniku zajęć dla oddziału, do którego uczęszcza dziecko.
5. Opieka i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w czasie określonym przez rodziców (opiekunów prawnych), przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust. 3, są odpłatne.
6. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust 3, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.
7. Dziecko sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne korzysta
z nieodpłatnej opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 3.
8. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 6, może być obniżona o 50% po spełnieniu jednego z warunków określonych § 3 ust 1 i 2 uchwały nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r., tj.:
1) na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
2) na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
3) na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
4) na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.
9. Wniosek o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są złożyć do 20-go dnia miesiąca
10. Do wniosku o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, lub zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
11. Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o obniżeniu opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
12. W przypadku braków formalnych we wniosku dyrektor przedszkola wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.
13. Obniżenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 8, może być udzielone na okres nie dłuższy niż data obowiązywania decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego lub data zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez drugie i kolejne dziecko z danej rodziny.
14. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej.
15. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
a) wychowankowie przedszkola,
b) pracownicy przedszkola.
16. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki dla wychowanków i pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Opola.
17. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.
18. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola poza kosztami surowców zużytych do przygotowania posiłku obejmuje również wynagrodzenia pracowników kuchni, intendenta i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
19. Rodzice zobowiązani są wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu świadczonych usług, opłatę miesięczną składającą się z:
a) odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,
b) odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie wynikającej z obecności dziecka w przedszkolu.
20. Opłaty, o których mowa w ust. 19 wnoszone są na wskazane konto bankowe do 10-go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
21. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.
22. Wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) miesięczna opłata, o której mowa w ust. 19, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych (ust. 5), a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków (ust. 17).
23. W przypadku wystąpienia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłej należności, a w sytuacji braku możliwości takiego zaliczenia, zostanie przekazana przelewem na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego).
24. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 19 naliczane będą odsetki od nieterminowych wpłat.
25. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust 19, za jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego.