Dwujęzyczna Opolszczyzna

Miło mi jest poinformować , że przedszkole realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, który zostanie osiągnięty w okresie od 24.06.2019-23.06.2021 poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 1911 dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców oraz  nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskie.

Wszystkie informacje dotyczące projektu na stronie http://do.rzpwe.opolskie.pl/

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu wraz z Urzędem Miasta Opola zaprasza na otwarte i bezpłatne warsztaty dla rodziców przedszkolaków „PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT”, które odbędą się w Przedszkolu Publicznym nr 30 w dniu 31.05.2019 (piątek) o godzinie 15.30

Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne „Profilaktyka przez sport” są skierowane do rodziców przedszkolaków, którzy szukają inspiracji i wiedzy, jak być świadomym i odpowiedzialnym rodzicem dla swoich dzieci.

Więcej informacji można uzyskać u prowadzącego warsztaty Pana Tomasza Bardjana tel 608 065 311 lub w  sekretariacie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu tel. 77/453 67 55  oraz drogą mailową sekretariat@mos.opole.pl

Polecamy i zachęcamy do uczestnictwa każdego rodzica!!!

UWAGA!!!!

Informuję rodziców, że w przedszkolu nadal trwa akcja strajkowa.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców od dnia 25 kwietnia zapewniamy opiekę dla dwadzieściorga pięciorga dzieci w godzinach pracy przedszkola.

Jednak dnia 25. kwietnia (czwartek) zapraszamy wszystkie „Starszaki” (grupa Żabki) do „Zaczarowanego Świata” w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”.

Śniadanie o godz. 8.00. Wyjazd autobusem MZK. (bilety zapewnia organizator). Proszę by dzieci miały ze sobą puste plecaki. Proszę o zgłaszanie dzieci telefoniczne lub e-mail

Więcej informacji w przedszkolu.

WAŻNE

Drodzy Rodzice!
Informuję, że dnia 15.04.2019 r. istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola w godzinach 8:00-15:00.
Zważywszy na fakt, że pod opieką dyrektora – nauczyciela nie może być więcej niż 25 dzieci, LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.
Zwracam się więc z prośbą do wszystkich Państwa o przeanalizowanie potrzeby, czy na prawdę istnieje taka konieczność, by pozostawić dziecko pod naszą opieką.

NADAL LICZYMY NA WASZE WSPARCIE I ZROZUMIENIE NASZEJ SYTUACJI

WAŻNE

Informacja dla rodziców/opiekunów
W związku z planowaną akcją strajkową pracowników Przedszkola Publicznego nr 30 w terminie od 08.04.2019r. (do odwołania), dyrektor informuje, że nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.
    Z uwagi na powyższe istnieją prawne rozwiązania dające Państwu możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom w tym okresie:
1.    Druk ZUS Z-15A dodatkowa opieka (60 dni w ciągu roku) wraz z oświadczeniem rodzica dla pracodawcy o zamknięciu przedszkola z powodu strajku. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).
2.    Art. 188 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  – opieka nad dzieckiem.
3.    Urlop na żądanie.
 
Informacja o zakończeniu akcji strajkowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pp30.opole.pl przedszkola i tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 
 
 

UWAGA !!! Zmiany w opłatach za przedszkole

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Opole oraz rodziców (opiekunów prawnych) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) oraz Uchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
3. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.00 do 12.00
4. Przedszkole ewidencjonuje pobyt dziecka w przedszkolu na liście obecności w dzienniku zajęć dla oddziału, do którego uczęszcza dziecko.
5. Opieka i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w czasie określonym przez rodziców (opiekunów prawnych), przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust. 3, są odpłatne.
6. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust 3, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.
7. Dziecko sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne korzysta
z nieodpłatnej opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 3.
8. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 6, może być obniżona o 50% po spełnieniu jednego z warunków określonych § 3 ust 1 i 2 uchwały nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r., tj.:
1) na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
2) na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
3) na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
4) na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.
9. Wniosek o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są złożyć do 20-go dnia miesiąca
10. Do wniosku o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, lub zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
11. Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o obniżeniu opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
12. W przypadku braków formalnych we wniosku dyrektor przedszkola wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.
13. Obniżenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 8, może być udzielone na okres nie dłuższy niż data obowiązywania decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego lub data zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez drugie i kolejne dziecko z danej rodziny.
14. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej.
15. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
a) wychowankowie przedszkola,
b) pracownicy przedszkola.
16. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki dla wychowanków i pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Opola.
17. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.
18. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola poza kosztami surowców zużytych do przygotowania posiłku obejmuje również wynagrodzenia pracowników kuchni, intendenta i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
19. Rodzice zobowiązani są wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu świadczonych usług, opłatę miesięczną składającą się z:
a) odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,
b) odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie wynikającej z obecności dziecka w przedszkolu.
20. Opłaty, o których mowa w ust. 19 wnoszone są na wskazane konto bankowe do 10-go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
21. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.
22. Wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) miesięczna opłata, o której mowa w ust. 19, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych (ust. 5), a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków (ust. 17).
23. W przypadku wystąpienia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłej należności, a w sytuacji braku możliwości takiego zaliczenia, zostanie przekazana przelewem na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego).
24. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 19 naliczane będą odsetki od nieterminowych wpłat.
25. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust 19, za jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

UBEZPIECZENIE NNW

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów ubezpieczenia w zakresie NNW. Poniżej przedstawiamy oferty dwóch firm ubezpieczeniowych. Aby ubezpieczyć dziecko należy wejść na jedną z poniższych stron i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.
1. Oferta Nord Partner Sp. z o.o., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeń tj. Uniqa TU S.A. lub InterRisk TU S.A. Każda z ofert obejmuje 5 wariantów ubezpieczenia, zróżnicowanych pod względem zakresu i wysokości składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do 30 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem:
www.ubezpieczenieuczniow.pl – kod dostępu do oferty : B2JT5F
2. Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w InterRisk TU S.A. w jednym z 6 wariantów, bazuje jednak na innych założeniach i schematach. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do dnia 15 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem:
www.ubezpieczenia.nau.pl – hasło: tmaj3318
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na wskazanych platformach internetowych.