Nabór uzupełniający

W związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolu nie będzie odbywał się nabór uzupełniający na rok szkolny 2021/2022.

Funkcjonowanie Placówki 27.03 – 09.04.2021

Szanowne Rodzice!

W  związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozporządzenie MEN z  26.03.2020)

Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców organizuje opiekę dla dzieci:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Nabór 2021

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2021/2022. Nabór do przedszkoli publicznych w Opolu będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej: 

www.nabor.pcss.pl/opole

https://nabor.pcss.pl/opole/przedszkole/dokumenty

Troszcząc się o zdrowie Państwa i społeczności przedszkolnej, prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych do przedszkola w opisanej skrzynce, znajdującej się w  przedsionku przedszkola.

W przypadku, gdy przebywają Państwo na kwarantannie czy izolacji, prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrektorem Przedszkola w celu omówienia sposobu i formy dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.

Na czas kwarantanny

Szanowni Państwo, 

w czasie ograniczenia funkcjonowania naszej placówki związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, zadania wynikające z podstawy programowej realizowane będą na odległość z wykorzystaniem propozycji zadań udostępnianych Państwu przez nauczycielki wszystkich grup. Apelujemy o zwrócenie uwagi na niewygórowane obciążenie dziecka zadaniami w danym dniu (dla dzieci 3-4 letnich, działania edukacyjne powinny trwać 15 – 30 minut ,dla dzieci 5-6 letnich 30-45 minut). Przypominamy również o bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i innych urządzeń elektronicznych (telefon, tv, tablet) oraz zostawienie im czasu na zabawę i własną kreatywność. 

Wszystkich zachęcamy do korzystania z przesyłanych przez nauczycielki  linków do edukacyjnych portali internetowych z propozycjami zabaw wielozmysłowych zamieszczanych na przedszkolnym Facebboku 

  1. zadania dla dzieci 5-6 letnich na poszczególne dni tygodnia.uzyskacie Państwo korzystając z e-mail przedszkole30opole@wp.pl 
  2. zadania dla dzieci 3-4-letnich na poszczególne dni tygodnia. uzyskacie Państwo korzystając z e-mail biedronki543@wp.pl
  3. porady logopedyczne logopeda.opole@op.pl
  4. rodzice dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną i rewalidacją znajdą wsparcie wspomagamo@wp.pl