Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Miejsce, dni i godziny  przyjmowania interesantów:

  • Gabinet Dyrektora
  • Gabinet Intendenta

Dni i godziny przyjęć:

  • Dyrektor – poniedziałek 15.30-16.30
  • Intendent - codziennie 8.00-14.00.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 Obowiązuje forma pisemna, załatwianie ustne może być stosowane tylko wtedy, gdy przemawia za tym interes stron a przepisy nie stoją na przeszkodzie.

System kancelaryjny obowiązujący w jednostce:

Korespondencja może być przekazana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego: przesyłką listową, faksem, na nośniku informatycznym, pocztą elektroniczną.

-  Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku. Sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się w roku następnym.