Wykaz regulaminów:

 1. Regulamin pracy;
 2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu;
 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego;
 4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. Regulamin Rady Pedagogicznej;
 6. Regulamin Rady Rodziców;
 7. Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości i obiegu dokumentów, zawierająca m.in.:
 • Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych;
 • Instrukcję kasową;
 • Instrukcję inwentaryzacyjną;
 • Instrukcję kancelaryjną,
 • Instrukcję magazynową;
 1. Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
 2. Regulamin funkcjonowania kontroli zarządczej;
 3. Procedura przebiegu gromadzenia danych do systemu informacji oświatowej;
 4. Procedury postępowania w przypadku zdarzenia podczas wycieczki lub spaceru, zdarzenia w sali lub w ogrodzie;
 5. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci;
 6. Procedura- Dziecko przewlekle chore w przedszkolu

Regulaminy i procedury znajdują się w gabinecie dyrektora i pokoju administracji.

Rejestry, ewidencje, archiwa:

Rejestry:

 • Rejestr emerytów i rencistów PP 30,
 • Rejestr zarządzeń dyrektora,
 • Rejestr wychowanków

Ewidencje:

 • Ewidencja czasu pracy,
 • Ewidencja osób zatrudnionych w przedszkolu,
 • Ewidencja badań okresowych,
 • Ewidencja odzieży ochronnej,
 • Ewidencja księgozbioru,

Archiwa:

W przedszkolu znajduje się zakładowa składnica akt, w której przechowuje się dokumentację:

 • księgową,
 • pedagogiczną,
 • techniczną,
 • płacowo-kadrową.

Dokumenty ułożone są według jednolitego rzeczowego wykazu akt dla szkół i placówek oświatowych miasta Opola.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 marzec 2018 15:08 Piotr