Drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Miejsce, dni i godziny  przyjmowania interesantów:

Dni i godziny przyjęć:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 Obowiązuje forma pisemna, załatwianie ustne może być stosowane tylko wtedy, gdy przemawia za tym interes stron a przepisy nie stoją na przeszkodzie.

System kancelaryjny obowiązujący w jednostce:

Korespondencja może być przekazana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego: przesyłką listową, faksem, na nośniku informatycznym, pocztą elektroniczną.

-  Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku. Sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się w roku następnym.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 marzec 2018 15:15 Piotr