ROOT

Sprawozdanie finansowe 2022 r. Przedszkola Publicznego nr 30 "Gosławickie Słoneczko" w Opolu została umieszczone na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Opolu.

Sprawozdanie finansowe 2021 r. Przedszkola Publicznego nr 30 "Gosławickie Słoneczko" w Opolu została umieszczone na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Opolu.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 znajduje się na stronach Centrum Usług Wspólnych.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 znajduje się na stronach Centrum Usług Wspólnych.

Deklaracja dostępności BIPu Przedszkola Publicznego nr 30 „Gosławickie Słoneczko”

informacje pra

Przedszkole Publiczne nr 30 „Gosławickie Słoneczko” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkola Publicznego nr 30 „Gosławickie Słoneczko”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Multimedia (nie posiadają napisów dla osób niesłyszących).
 • Skanowane dokumenty, które mają odzwierciedlać rzeczywisty dokument pomimo tego, iż są zapisane w formacie PDF umieszczone są tam jako grafika.
 • Staramy się, aby mimo wszystko pliki dostępne w serwisie były odczytywane przez programy wspomagające, może się jednak zdarzyć, że jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty cyfrowych typu PDF, DOC, DOCX, ODT (nie są one w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo).
 • Treści będące w naszym posiadaniu, które nie zostały przez nas lub na naszą rzecz wytworzone bądź przez nas nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Bodura - dyrektor.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 77 463-80-02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miasto Opole
 • Adres: Rynek Ratusz
  45-015 Opole
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 77 402-29-51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku nie ma stopni. Przy drzwiach wejściowych należy korzystać z domofonu. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej łatwy wjazd osobom na wózkach. Budynek jest jednokondygnacyjny. Przed wejściem na teren placówki znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie dysponuje pętlami komunikacyjnymi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
do budynku przedszkola ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W ramach strony dostępne jest menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala to na szybką zmianę wyglądu strony ułatwiającą je przeglądanie dla osób słabowidzących. Znajdują się tam:

 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych: Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Inne informacje i oświadczenia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Alternatywny sposób dostępu do treści

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie można zgłosić na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"

Dane teleadresowe

Nazwa instytucji: Przedszkole Publiczne nr 30 „Gosławickie Słoneczko”

Adres: Ul. Wiejska 77

45-240 Opole

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 77 463-80-02

Kontrole

L.p.

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

1.

27.01.2011 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Urzędowa kontrola żywności;

2.

23.12.2011 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Ocena stanu sanitarnego

przedszkola

3.

2-17.02.2012 r.

Urząd Miasta Opola Wydział Budżetu

Kontrola w zakresie:-gospodarki finansowej za 2011 r.

4.

14.02.2012r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Kontrola stanu sanitarno-

higienicznego obiektu, urzędowa kontrola żywności;

5.

09.05.2012 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

 Kontrola tematyczna

6.

05.06.2013 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Kontrola stanu sanitarno-

higienicznego obiektu

7.

08.08.2013 r.

Urząd Miasta Opole

Gospodarka finansami ZFŚS

2010-2012

8.

01.07.2014 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Ewaluacja zewnętrzna

9.

23.04.2015 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Urzędowa kontrola żywności,

ocena stanu sanitarnego

10.

27.06.2015r.

Państwowa Inspekcja Pracy    w Opolu

 

11.

10.12.2015r.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Eksploatacja obiektów oświatowych

Umowy najmu, dzierżawy i

użyczenia nieruchomości

oraz roboty budowlane nie

wymagające pozwolenia na

budowę za rok 2014

12.

26.01.2016r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

Kontrola okresowa

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Miejsce, dni i godziny  przyjmowania interesantów:

 • Gabinet Dyrektora
 • Gabinet Intendenta

Dni i godziny przyjęć:

 • Dyrektor – poniedziałek 15.30-16.30
 • Intendent - codziennie 8.00-14.00.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 Obowiązuje forma pisemna, załatwianie ustne może być stosowane tylko wtedy, gdy przemawia za tym interes stron a przepisy nie stoją na przeszkodzie.

System kancelaryjny obowiązujący w jednostce:

Korespondencja może być przekazana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego: przesyłką listową, faksem, na nośniku informatycznym, pocztą elektroniczną.

-  Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku. Sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się w roku następnym.

Wykaz regulaminów:

 1. Regulamin pracy;
 2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu;
 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego;
 4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. Regulamin Rady Pedagogicznej;
 6. Regulamin Rady Rodziców;
 7. Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości i obiegu dokumentów, zawierająca m.in.:
 • Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych;
 • Instrukcję kasową;
 • Instrukcję inwentaryzacyjną;
 • Instrukcję kancelaryjną,
 • Instrukcję magazynową;
 1. Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
 2. Regulamin funkcjonowania kontroli zarządczej;
 3. Procedura przebiegu gromadzenia danych do systemu informacji oświatowej;
 4. Procedury postępowania w przypadku zdarzenia podczas wycieczki lub spaceru, zdarzenia w sali lub w ogrodzie;
 5. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci;
 6. Procedura- Dziecko przewlekle chore w przedszkolu

Regulaminy i procedury znajdują się w gabinecie dyrektora i pokoju administracji.

Rejestry, ewidencje, archiwa:

Rejestry:

 • Rejestr emerytów i rencistów PP 30,
 • Rejestr zarządzeń dyrektora,
 • Rejestr wychowanków

Ewidencje:

 • Ewidencja czasu pracy,
 • Ewidencja osób zatrudnionych w przedszkolu,
 • Ewidencja badań okresowych,
 • Ewidencja odzieży ochronnej,
 • Ewidencja księgozbioru,

Archiwa:

W przedszkolu znajduje się zakładowa składnica akt, w której przechowuje się dokumentację:

 • księgową,
 • pedagogiczną,
 • techniczną,
 • płacowo-kadrową.

Dokumenty ułożone są według jednolitego rzeczowego wykazu akt dla szkół i placówek oświatowych miasta Opola.

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin serwisu jezuici.opole.pl. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami

Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki cookies

Serwis internetowy jezuici.opole.pl używają plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać serwisy internetowe Zespołu Szkół tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Korzystanie z serwisu internetowego jezuici.opole.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

W chwili obecnej nie prowadzimy naboru.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 30 "GOSŁAWICKIE SŁONECZKO", o statusie prawnym, danych teleadresowych oraz danych ułatwiających kontakt z nami.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej placówki, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREDokumenty

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez organy placówki - dyrektora.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej w placówce.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Zespołu Szkół i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Zespole Szkół